Nytt 

Referansenummer:
 

Hva gjør energikalkulator bolig?
Denne kalkulatoren beregner årskostnader av alternative varmesystemer.


Resultat fra beregningen gir brukeren informasjon om hvilken oppvarmingsløsning som er mest lønnsom.

Lenker og referanser
Brukerveiledning - Energikalkulator bolig
Eksempler - Bruk av Energikalkulator
Energirådgiver - fagskolestudium
Interessegruppe for energieffektivisering
Elektroforeningen
Nelfo
Ny Bolig ? - Bruk TEK-kalkulator

Generelle data

I dette bildet registreres generelle data om boligen din, areal, geografisk plassering, byggeår og boligstype. Basert på Enovas ENØK normtall beregner kalkulatoren forventet energiforbruk til oppvarming. ENØK normtall gir veiledende verdier for hva oppvarmingsbehovet i boligen bør være etter at lønnsomme enøk-tiltak er gjennomført. Du kan legge inn andre verdier dersom du kjenner ditt forbruk.

Prosjektnavn:
Lag et prosjektnavn for identifikasjon.
Prosjektnavn

Oppvarmet bruksareal:
Oppvarmet bruksareal (BRA) defineres som alle bruksarealer i bygningen som tilføres varme fra oppvarmingssystemet. Bruksareal er bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger. Skriv inn bruksareal.
Angi areal m2

Byggeområde:
Velg geografisk område for boligen din. Lokale klimaforhold i ulike deler av landet påvirker behovet for oppvarming.
Velg område
Sør-Norge, innland
Sør-Norge, kyst
Sør-Norge, høyfjell
Midt-Norge, kyst
Midt-Norge, innland
Nord-Norge, kyst
Finnmark og innland Troms

Byggeår:
Velg byggeår/periode for boligen din. Behov for energi til oppvarming vil være avhengig av byggets varmetap, og en indikator på varmetapet vil være om boligen er oppført etter byggeforskrifter fra 1997, 1987 eller om bygget er oppført før 1987.
Velg byggeår
Før 1987
1987 - 1997
Etter 1997

Bygningstype:
Velg type bolig. Eneboliger og rekkehus har som regel høyere ytterareal i forhold til oppvarmet bruksareal enn eksempelvis leiligheter i boligblokk. Varmebehovet er derfor høyere per arealenhet i eneboliger og rekkehus.
Velg bygnings-
type:
Enebolig
Rekkehus
Boligblokk

Netto varmebehov:
Netto varmebehov for hhv romoppvarming og varmtvannsoppvarming regnes ut fra Enova's database ENØK normtall.

Dersom du har dokumentert andre verdier for varmebehov kan du legge inn egne verdier, som erstatter beregnede verdier.
Romoppvarming kWh / m2
Tappevann kWh / m2
  Lås angitte verdier for romoppvarming og tappevann

Oppvarmingssystemer som skal sammenlignes

I dette bildet registreres hvilke oppvarmingssystemer som skal sammenlignes og hvilke energibærer systemene bruker. Dersom ditt system ikke finnes i listen, sett kryss på "annet" og skriv inn en forklaringstekst.

Vær oppmerksom på at du må kjenne virkningsgraden for egendefinerte systemer. Systemvirkningsgrad skal angis under fanen "driftskostnader". Velg blant de forhåndsdefinerte energibærerne for hvert system. Dersom du skal bruke en energibærer som ikke finnes i listen, sett kryss på "annet" og skriv inn en forklaringstekst.

Angi også hvor mange m² i boligen som har gulvvarme. Virkningsgraden i varmesystemet vil bli påvirket av dette forholdet, ettersom gulvvarme har en tregere reguleringsevne enn punktvarmesystemer.

Alternativ 1
System
Oljekjel, med vannbåren varme
Olje- eller parafinkamin til direkte romoppvarming
Gasspeis til direkte romoppvarming
Jord/fjell varmepumpe, med vannbåren varme
Luft varmepumpe, med vannbåren varme
Luft varmepumpe til direkte romoppvarming
Elektrokjel, med vannbåren varme
Helelektrisk varmeløsning
Fjernvarme, med vannbåren varme
Pelletskjel, med vannbåren varme
Pelletskamin til direkte romoppvarming
Vedovn eller peis til direkte romoppvarming
Annet:  

Energibærer
Olje
Parafin
Gass
Elektrisitet
Fjernvarme
Pellets
Ved
Annet:  

Gulvvarme m2

Alternativ 2
System
Oljekjel, med vannbåren varme
Olje- eller parafinkamin til direkte romoppvarming
Gasspeis til direkte romoppvarming
Jord/fjell varmepumpe, med vannbåren varme
Luft varmepumpe, med vannbåren varme
Luft varmepumpe til direkte romoppvarming
Elektrokjel, med vannbåren varme
Helelektrisk varmeløsning
Fjernvarme, med vannbåren varme
Pelletskjel, med vannbåren varme
Pelletskamin til direkte romoppvarming
Vedovn eller peis til direkte romoppvarming
Annet:  

Energibærer
Olje
Parafin
Gass
Elektrisitet
Fjernvarme
Pellets
Ved
Annet:  

Gulvvarme m2

Investeringer

Angi investeringskostnader for de to systemene som skal sammenlignes. Kalkulatoren gjør beregninger med utgangspunkt i et livsløp på 50 år.

Del investeringen opp med en kostnadslinje for hvert hovedelement i systemet. Investeringskostnad oppgis i hele kroner. Du må også oppgi rente og levetid. Ofte benyttes 20 år for tekniske installasjoner og 50 år for bygningskroppstiltak. Levetid og rente benyttes for å beregne årskostnaden av hver enkelt investering. For bygningsmessige installasjoner med lang levetid (for eksempel gulvvarme installasjoner) behøver man ikke oppgi noen levetid (betyr at levetiden settes lik et livsløp på 50 år).

Alle priser oppgis som pris for sluttbruker, inkl avgifter.

Rente:
Rente  %

Spesifikasjon av investeringer
Se eksempel for utfylling av investeringsdata
For hver investeringslinje skal det fylles ut informasjon om investeringen inkludert installasjonskostnad.

Levetiden forteller hvor mange år man kan forvente at investeringen varer før det må gjøres en reinvestering. Gyldige verdier i feltet for levetid er 10 til 49 år.

Dersom det er investeringer som ikke skal reinvesteres i løpet av byggets livsløp på 50 år, la feltet stå tomt. Dersom det kan forventes offentlig investeringsstøtte eller tilskudd bør dette inkluderes i beregningen ved å oppgi støttebeløp med negativt fortegn. Ingen teknisk levetid skal oppgis for støttebeløpet.
Investering Beløp Levetid Årskostnad
kr år kr
kr år kr
kr år kr
kr år kr
kr år kr

Investering Beløp Levetid Årskostnad
kr år kr
kr år kr
kr år kr
kr år kr
kr år kr

Driftskostnader

I dette bildet registreres energipriser og andre aktuelle driftsdata for de systemene som du vil sammenligne.

Pris i kr/kwh teoretisk energiinnhold
Pris i kr/kWh teoretisk energiinnhold for ulike energibærere som benyttes i systemene som skal sammenlignes.

Pris på aktuell energibærer hentes fra en grunnlagsdatabase i systemet og reflekterer tilgjengelig langsiktig markedspris i Oslo-regionen. Prisene oppdateres med jevne mellomrom.

Som bruker er ansvarlig for å legge inn korrekt pris. Du kan selv endre prisen slik at den reflekterer lokale priser ved å fylle inn ny verdi. Dersom du har angitt en annen energibærer enn de forhåndsvalgte må du selv oppgi prisen i kr/kWh teoretisk energiinnhold.

Noen vanlige omregningsfaktorer
- Pelletspris i kg deles med 4,9 for å få pris pr kWh
- Vedpris (bjørk i favn) deles med 2650 for å få pris pr kWh
- Oljepris i liter deles med 10,05 for å få pris pr kWh
- Parafinpris i liter deles med 9,7 for å få pris pr kWh

Pris  kr/kwh
Prisinformasjon


Pris  kr/kwh
Prisinformasjon

Virkningsgrad i varmesystem
Virkningsgrad i varmesystem er basert på standardverdier i henhold til NS 3031.

Merk at NS3031 (2007-utgave) oppgir ulike virkningsgrader for gulvvarme og punktvarme. Dette er hensyntatt i kalkulatoren.

Dersom bedre virkningsgrad enn veiledende standardverdier kan dokumenteres kan du endre virkningsgraden ved å skrive ny verdi inn i feltet. Merk at 1,0 = 100%.

Romoppvarming    Bruk egendefinert:
Tappevann    Bruk egendefinert:


Romoppvarming    Bruk egendefinert:
Tappevann    Bruk egendefinert:

Styringssystem
Antatt besparelse i energiforbruk til oppvarming ved bruk av styringssystem. Merk at ulike styringssystem tilbyr styring etter temperatur, tid eller tilstedeværelse. Sparepotensial varierer. Sjekk normverdier for sparepotensial med din leverandør.
  Ta med styringssystem i beregningen
Antatt besparelse %


  Ta med styringssystem i beregningen
Antatt besparelse %

Andel av totalt varmebehov som kan dekkes av de alternative varmesystemene
Her oppgis hvor stor andel av totalt varmebehov som kan dekkes av de ulike varmesystemene i %. (Benytter man eksemplevis en peis/vedovn eller andre varmesystemer i tillegg til varmesystemene i denne beregningen, kan man korrigere for dette ved å sette verdier lavere enn 100%)
Romoppvarming  %
Tappevanns-oppvarming  %

Større årlige vedlikeholdskostnader
Større vedlikeholdskostnader kan inkluderes i regnestykket der dette må påregnes.

Dersom det er aktuelt for ett eller begge systemene du skal sammenligne kan du legge inn årlig vedlikeholdskostnad. Oppgis i kroner.

Kostnad per år  kr
Kommentar


Kostnad per år  kr
Kommentar

Resultater

I dette bildet vises en oppsummering av systemdata og årlige kostnader for de to systemene som sammenlignes.

Resultatet er differansen mellom summen av investerings- og driftskostnader for de to aktuelle varmesystemene.

Resultat
Differanse årskostnader viser årlig besparelse av å investere i alternativ 1 sammenlignet med alternativ 2.

Eventuell negativ verdi betyr at investering i alternativ 2 er lønnsomt.
Differanse årskostnader  kr

Konklusjon
Lønnsomhet


Årskostnader
Her vises en oversikt over de ulike kostnadselementene.
Investeringskostnader  kr
Vedlikeholdskostnader  kr
Energikostnader  kr


Investeringskostnader  kr
Vedlikeholdskostnader  kr
Energikostnader  kr

Varmebehov og varmetilførsel
Totalt årlig netto varmebehov  kWh

Netto varmetilførsel som dekkes av systemene
Tappevann  kWh
Romoppvarming  kWh